Filtry

Right now: Homepage » Výrobky » Filtry

Filtry

Pískové filtry

Pískové filtry se používají v průmyslových a energetických provozech k filtraci chladící a technologické vody, k filtraci čiřené vody za sedimentací, ke koagulační filtraci a k filtraci dalších kapalin, např. kondenzátu.


Ionexové filtry IFS-D

Ionexový filtr IFS-D je zařízení určené pro současné změkčení a dekarbonizaci dvouvrstvým katexovým ložem, složeným ze spodní vrstvy silně kyselého katexu v sodíkové formě a horní vrstvy slabě kyselého karboxylového katexu ve formě volné kyseliny. Filtr se regeneruje dvoustupňově, nejprve minerální kyselinou (HCl, H2SO4) a pak po krátkém vymytí chloridem sodným (NaCl).

Ionexové filtry s interní regenerací

Ionexové filtry s interní regenerací se používají k deionisaci resp. demineralizaci vody. Jako náplně se používá měniče iontů (ionexů). Měniče iontů umístěné v ionexových filtrech se dělí na katexy a anexy. Katexy ve vodíkové formě se používají k odstraňování kationtů výměnou za vodíkové ionty a regenerují se minerálními kyselinami (HCl, H2SO4). Anexy v hydroxilové formě se používají k odstraňování aniontů výměnou za hydroxilový iont a regenerují se hydroxidem sodným (NaOH).

 

Filtry UZF

Univerzální změkčovací filtry jsou určeny pro změkčování vody katexem v sodíkové formě, případně pro neutrální dekarbonizaci. Upravovaná voda může protékat jak shora dolů (změkčování kondenzátu, anex a při neutrální dekarbonizaci, tak zdola nahoru při změkčování přídavné vody (protiproudový způsob). Technická charakteristika: Univerzální změkčovací filtr je stojatá válcová nádoba, svařená z ocelových plechů a klenutých den. Uložena je na čtyřech nohách. Uvnitř nádoby je zabudováno horní a dolní tryskové dno. Horní tryskové dno je chráněno proti zanášení vrstvou inertních plovoucích kuliček. Vně je nádoba opatřena ovládacím potrubím s armaturou, manometry a odběry vzorků upravované a upravené vody.

 

Vícevrstvé tlakové filtry

Vícevrstvé tlakové filtry představují další vývojový stupeň filtrů určených pro snižování nerozpustných látek hmotovou filtrací. Nové konstrukční řešení filtrů sleduje zlepšení jejich nevýhod, při zachování jejich výhodných vlastností oproti dalším systémům filtrace. Vychází přitom z poloprovozních měření provedených v rámci vývojových prací a z provozních zkušeností s doposud používanými jednoproudými jednokomorovými či dvoukomorovými filtry i dvouproudými dvousměrnými filtry.

Údaje pro poptávku / objednávku

Volba velikosti a provedení filtru musí být provedena odborníkem na základě dlouhodobých údajů o složení vstupní a požadovaném složení výstupní vody, její maximální a minimální teploty a kvality odstraňovaných nerozpustných látek. V objednávce je nutno uvést požadovaný počet filtrů a jejich označení, eventuelně další, pro daný případ specifické údaje. Na jejich základě bude určeno vhodné složení náplně, způsob praní a tomu odpovídající provedení filtru.

 

Technické informace

Více informací naleznete v přiloženém PDF